Huishoudelijk reglement Kinderopvang

Download huishoudelijk reglement
Welkom

Graag stellen wij u de werking van ons inclusief kinderdagverblijf Fie&Ola voor in dit huishoudelijk reglement. We  willen voor élk kind een warm nest en een fijne groeiplek zijn, waar álle talenten de ruimte en liefde krijgen om ten volle tot ontwikkeling te komen.

We willen heel graag dat u en alle betrokkenen rond uw kindje zich welkom voelen en dat we vanuit een wederzijds vertrouwen samen de opvang kunnen organiseren

In deze brochure vertellen we u hoe we te werk gaan, wat we belangrijk vinden en welke afspraken we hierover maken.

We staan altijd klaar om in gesprek te gaan mochten er onduidelijkheden zijn.

Praktische gegevens

Fie & Ola
Sint-Elooistraat 10
9820 Merelbeke

0493/31 20 00
www.fie-en-ola.be
info@fie-en-ola.be

Gegevens van de organisator
Fiola vzw
Hoofdzetel
Groot-begijnhof 73
9040 Sint-Amandsberg
Ondernemingsnummer: 0675709918
Rekeningnummer: BE88 8939 4406 9541

09/274.10.10
www.fiolavzw.be
info@fiolavzw.be

Gegevens van Kind & Gezin (deel van Agentschap Opgroeien):
Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
Kind&Gezin-Lijn: 078 150 100 (elke werkdag 8u-20u)
www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp

Openingsuren Fie & Ola:
Maandag tot vrijdag van 7u tot 18u

Sluitingsdagen:
Worden in een jaarlijkse verloffiche (digitaal en op papier) meegedeeld

Fie & Ola bereiken in nood of buiten de openingsuren:
De verantwoordelijke, Ellen Verspeeten, is bereikbaar op 0473/84.02.62
of via mail ellen.verspeeten@fiolavzw.be

Wie zijn we

Fie&Ola is een inclusief kinderdagverblijf, dat zich open stelt voor kinderen met en zonder ontwikkelingsproblemen. We doen dit omdat we vinden dat élke ouder het recht heeft om een opvang te kiezen die nabij is, huiselijk en veilig.

We geloven erin dat élk kindje uniek is en mogelijkheden heeft, ondanks eventuele beperkingen. Het komt erop aan om een andere bril op te zetten en creatief te zoeken naar oplossingen zodat inclusie een meerwaarde wordt voor alle partijen. We gaan hierbij nauw samenwerken met het aanbod van de organisatie waarvan we deel uitmaken, vzw Fiola. Dit kan door inzet van personeel of expertise, indien dit nodig blijkt. Voorwaarden willen we niet stellen, maar we bekijken elke vraag van een kindje met extra zorg individueel en gaan na of dit haalbaar is in onze opvang. Een kind moet het uiteraard wel aankunnen om in groep te functioneren en mag geen (medisch) risico vormen voor zichzelf of anderen.

We zorgen voor bekwame begeleiders en scholen ons team bij waar nodig. Driejaarlijks wordt de cursus levensreddend handelen verplicht hernomen en ook inhoudelijke thema’s rond ontwikkeling komen op de agenda. Vrijwilligers en stagiaires zullen zorgvuldig begeleid worden.

Fie&Ola is erkend door Kind&Gezin voor de dagopvang van 24 kinderen van 0 tot 3 jaar. We kunnen ook kinderen ouder dan 3 jaar opvangen in bepaalde omstandigheden. Uw kindje is bijvoorbeeld toe aan school, maar u verkiest om dit in combinatie met een halve opvangdag in het kinderdagverblijf te doen. Of uw kindje is in de ontwikkeling nog niet klaar voor school op de leeftijd van 3 jaar. We bespreken dit graag met u rond de leeftijd van 2 jaar en zoeken samen naar de geschikte oplossing.

Onze visie = wat we belangrijk vinden
 • We willen kwaliteitsvolle kinderopvang aanbieden voor élk kind en willen, daar waar beperkingen opduiken, zoeken naar oplossingen om ze om te buigen tot mogelijkheden.
 • We willen respect hebben voor het ritme van élk kind en verwonderd kijken naar hun talenten om vandaaruit te vertrekken om optimale ontwikkelingskansen te bieden.
 • We willen een ruimte creëren die kinderen uitdaagt om zélf te ontwikkelen en ons daar als coach bij te hebben.
 • We willen dat kinderen vertrouwen krijgen in zichzelf en zichzelf leren ontdekken als eigen ‘ik’.
 • We willen veel aandacht besteden aan het verzorgen en voeden van kinderen. En daarbij zoeken om onze werking zó af te stemmen dat alles in de grootst mogelijke rust gebeurt, ondanks de bedrijvigheid en levendigheid die een crèche dagelijks kleurt.
 • We willen de kindjes graag zien en dat ook laten voelen in die momenten van verzorgen en voeden.
 • We willen heel veel aandacht hebben voor de vroege ontwikkeling en aandachtig zijn voor signalen die verontrusten, daar tijdig op inspelen en kinderen optimaal stimuleren.
 • We willen graag het bewegen en buiten zijn ten volle beleven, in en rond de seizoenen heen.
 • We zullen proberen om hier een stapje verder in te gaan en buiten slapen op termijn te introduceren, voor wie dat wenst.
 • We willen aandacht hebben voor ecologie en duurzaamheid, in de keuze van ons spelmateriaal, verzorgingsproducten en voedingsmiddelen.
 • En we willen vooral luisteren naar jou als ouder, want we vervangen jou niet, we vullen je aan op het moment dat jij elders moet zijn. Jij blijft voor het kind de belangrijkste persoon en je kent je kindje het beste. We willen hier respectvol mee omgaan. Alles begint bij vertrouwen.
Prijs en betaling

Waarborg
We vragen om een waarborg van 250€ te storten op rekeningnummer BE88 8939 4406 9541, met mededeling: “waarborg + familienaam van beide ouders (indien nog zwanger) OF naam van het kind”
en dit ten laatste 2 dagen na het tekenen van de schriftelijke overeenkomst. De opvang is pas gegarandeerd als de waarborg gestort is.
De waarborg wordt terug gestort als het opvangplan beëindigd is, ten laatste 15 werkdagen na betaling van de laatste factuur. De waarborg zal ingehouden worden indien het contract verbroken wordt vóór het kind naar de opvang komt, zonder medisch bewezen reden of indien het contract vroegtijdig afgebroken wordt en daarbij niet aan de voorwaarden van opzeg wordt voldaan.

Dagprijs
We kunnen helaas nog niet werken in een gesubsidieerd systeem met een tarief gebaseerd op het gezinsinkomen (IKT). We ontvangen wel de basissubsidie van K&G. Daarnaast organiseren we onze opvang volledig uit de ouderbijdrage. Er is een vaste maandprijs per opvangplan, die als volgt wordt berekend:

Prijs per opvangplan X aantal dagen opvang per week X 44 weken
12 maanden

Het aantal opvangweken is als volgt berekend:
52 weken – 4 weken sluiting – 2 weken feestdagen – 2 weken respijtdagen= 44 opvangweken

Vaste maandprijzen per opvangplan:

 • Opvang 5/5: €586        (€32 X 5 X 44/12) (220 opvangdagen/jaar)
 • Opvang 4/5: €484        (€33 X 4 X 44/12) (176 opvangdagen/jaar)
 • Opvang 3/5: €374        (€34 X 3 X 44/12) (132 opvangdagen/jaar)
 • Opvang 2/5: €250        (€34 X 2 X 44/12) (88 opvangdagen/jaar)
 • Opvang 1/5: per definitie niet toegestaan, individueel bespreekbaar

Een halve opvangdag kost €23 (max. 5 opeenvolgende opvanguren met 1 maaltijdmoment)
Een extra opvangdag kost €32 (in overleg met de coördinator toe te staan)

 • Opvang 4,5/5: €568        (€33 X 4 X 44/12) + (€23 X 1 X 44/12)= €484+€84= €568
 • Opvang 3,5/5: €458        (€34 X 3 X 44/12) + (€23 X 1 X 44/12)= €374+€84= €458
 • Opvang 2,5/5: €334        (€34 X 2 X 44/12) + (€23 X 1 X 44/12)= €250+€84= €334

De coördinator deelt bij start van de opvang de definitieve maandprijs mee. Halve maanden bij opstart of bij stoppen worden verrekend. Ofwel aantal opvangdagen X dagprijs van het opvangplan, ofwel het vast maandtarief, telkens in het voordeel van de cliënt.

De dagprijs omvat: luiers en standaard verzorgingsproducten, afvalverwerking, maaltijden en tussendoortjes, linnen, alle nodige materiaal om creatieve en educatieve activiteiten aan te bieden, administratieve kost. De dagprijs omvat niet: flesvoeding, dieetvoeding, speciale verzorgingsproducten…

Het Groeipakket voorziet een kinderopvangtoeslag voor ouders die geen gebruik kunnen maken van de inkomensgerelateerde kinderopvang van niet-schoolgaande kinderen. De uitbetaling gebeurt door het kinderbijslagfonds. De opvang is fiscaal aftrekbaar. U ontvangt daarvoor jaarlijks een attest van de organisator.

Het opvangplan kan enkel in onderling overleg gewijzigd worden en een toekenning van de wijzigingsvraag is afhankelijk van organisatorische redenen. De organisator behandelt de vragen individueel. Er wordt telkens een schriftelijke bevestiging gegeven, als bijlage aan het oorspronkelijke opvangplan. Een vermindering in opvangplan dient minstens 3 maand op voorhand via mail aangevraagd te worden. Het aangepaste maandtarief gaat ook pas in ten vroegste 3 maand na de schriftelijke aanvraag. Een toename in opvangdagen wordt ook via mail aangevraagd.  De mogelijkheid voor het toestaan daarvan wordt bekeken en de vernieuwde maandprijs gaat in vanaf de eerste opvangdag in het nieuwe plan.

Respijtdagen en afwezigheid
Je kind heeft recht op respijtdagen. Dit zijn onbetaalde dagen waarop je kind afwezig mag zijn zonder reden. Deze zitten op jaarbasis verrekend in de maandprijs. Als je kind ziek is en niet komt, verwittig je ons zo snel mogelijk of ten laatste om 9u op de dag zelf. Voor korte afwezigheid door ziekte, is een doktersattest niet vereist. Voor langdurige ziekte geldt dat je vanaf de eerste maandag volgend op de eerste ziektedag, de komende 3 weken gewoon verder betaalt. Nadien wordt individueel gekeken hoe de betalingsregeling wordt verder gezet, afhankelijk van de duur van afwezigheid. Een doktersattest kan hier wel opgevraagd worden.

Voor andere afwezigheden vragen wij om tijdig te verwittigen, in het kader van onze personeelsorganisatie:

 • 1 dag afwezig: één week op voorhand
 • meer dan 1 dag afwezig buiten een schoolvakantie: twee weken op voorhand
 • meer dan 1 dag afwezig binnen een schoolvakantie: één maand op voorhand

In het kader van de coronapandemie, voorziet de overheid compensatiemaatregelen voor afwezigheden. Deze wisselen naar gelang de fase van de pandemie. Wij storten respectievelijk €20 of € 12 terug voor een volle of halve opvangdag, die in aanmerking komt voor compensatie. Dit wordt op uw factuur vermeldt.

Sluitingsdagen
De sluitingsdagen worden ruim op voorhand meegedeeld. Er zijn 4 weken verlof en 2 weken feestdagen mee verrekend in de maandprijs, deze zijn dus niet betalend.

Betaling
Je betaalt de vaste maandprijs die aan uw opvangplan werd toegekend. De factuur van de afgelopen opvangmaand wordt je bezorgd binnen de eerste 5 werkdagen na de laatste werkdag van de maand. Deze dient betaald te worden binnen de 10 dagen na factuurdatum. Betwisting van de factuur moet ten laatste 2 werkdagen na het ontvangen ervan gemeld worden aan de verantwoordelijke van de kinderopvang. Bij niet betaling volgt een kosteloze betalingsherinnering. Wanneer er geen gevolg gegeven wordt aan de betalingsherinnering, wordt incasso ingeschakeld. Indien je een afbetaalplan wenst, kan je dit bespreken met de coördinator. Bij een betalingsachterstand van twee of meer facturen kunnen we de opvang onmiddellijk verbreken.

Boete
De opvang sluit om 18u. Indien je verhinderd bent om op tijd je kindje af te halen, kan je een alternatieve oplossing zoeken. Als iemand anders je kindje afhaalt, gelieve ons daarvan te verwittigen. Indien het kindje wordt afgehaald na 18u, zien we het 1 keer door de vingers. Vanaf een tweede keer, wordt er een boete aangerekend van 25€. Indien er herhaaldelijk laattijdig afgehaald wordt, kan dit een reden zijn om het contract te verbreken.

Opzegmodaliteiten
Indien u de overeenkomst wenst stop de zetten, dient u de organisator daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen, tenminste 3 maand vóór de laatste opvangdag. Indien de opzegtermijn niet gerespecteerd wordt, kan er een opzegvergoeding aangerekend worden, evenredig aan het opvangplan.

Als het gezin of de organisator een zware fout maakt, dan kan de andere partij de overeenkomst onmiddellijk stopzetten. De opzegtermijn moet niet gerespecteerd worden. Geen van beide partijen kan een opzegvergoeding vragen. Als een kinderbegeleider, verantwoordelijke of andere persoon werkzaam in de kinderopvanglocatie een zware fout maakt, dan wordt dit beschouwd als een zware fout van de organisator. Wij roepen bij dergelijke kwesties altijd de hulp in van een bemiddelende partij (preventie-adviseur of Kind&Gezin).

Wederzijdse afspraken

Brengen en afhalen
Als je kindje niet tijdig kan afgehaald worden, vragen we om telefonisch te verwittigen. Vanaf de tweede keer wordt er een boete aangerekend van 25€. Als iemand anders (persoon niet vermeld op de inlichtingenfiche) je kindje zal brengen of afhalen, verwittig je ons mondeling of schriftelijk (e-mail, sms). Bij twijfel zullen wij uiteraard beslissen om je kindje niet mee te geven met een vreemde persoon.

Toegang tot de ruimtes
De opvang is tijdens de openingsuren toegankelijk voor alle ouders of betrokkenen. Graag vragen wij echter respect voor de dagelijkse werking, bijvoorbeeld op momenten van eten of slapen. De rustruimtes zijn enkel toegankelijk als er geen kinderen aan het slapen zijn.
Omdat de kindjes de vloer echt intensief verkennen en gebruiken, vragen we om niet met schoenen de opvangruimtes te betreden. Je kan je schoenen in de gang achterlaten of de overtreksokjes gebruiken. Ook de kindjes zullen pantoffels aandoen of op blote voetjes of kousenvoetjes lopen.

Voor een rondleiding zullen we telkens een afspraak maken op een moment dat de werking zo min mogelijk verstoord kan worden.

Inlichtingenfiche
We houden van elk kind een inlichtingenfiche bij in de opvang. Gelieve ons te verwittigen mochten de gegevens daarvan wijzigen: je hebt een nieuw telefoonnummer, je gaat scheiden en je kindje heeft een bijkomend adres, de te contacteren persoon in nood is gewijzigd, de personen die het kindje mogen afhalen wijzigen… Dit is in het belang van je eigen kindje en zodat we je snel kunnen verwittigen als er een probleem is.

Aanwezigheidsregister
Wij maken gebruik van het software pakket van DayCare. Hierin wordt dagelijks het uur van brengen en afhalen ingegeven voor de facturatie en de toekenning van de kinderopvangtoeslag en het fiscaal attest door K&G. Deze registratie dient ook voor zorginspectie om de bezetting te controleren en wordt in geval van nood mee naar buiten genomen voor de hulpdiensten en om u als ouder te contacteren. Er worden verschillende gegevens in bewaard, het bedrijf garandeert de privacy van elke gebruiker. U kan, indien gewenst, ook enkel inzage krijgen in uw eigen kinddossier.

Buiten spelen
We hechten groot belang aan het buiten zijn, de natuur beleven en ontdekken in al zijn aspecten en met al onze zintuigen. Naast deze educatieve waarde en het gunstig effect op de gezondheid, vinden we het ook belangrijk in het kader van onze waarden rond duurzaamheid en ecologie dat we kinderen van jongs af aan in contact brengen met de natuur. Uiteraard hoort bij buiten spelen ook dat kinderen zich mogen vuil maken. We vragen hiervoor jullie vertrouwen en respect. Bespreek het gerust met ons als je hier bedenkingen bij hebt, dan zoeken we samen naar een oplossingen of een compromis. Je mag zeker en vast buitenkledij voorzien (een regenbroek of regenpak).

Ziekte of ongeval
Omdat de gezondheid van jonge kinderen heel belangrijk is, vragen wij u om ons steeds zo eerlijk mogelijk hierover  te informeren. Eventuele niet onmiddellijk zichtbare medische problemen kunnen voor de andere kinderen of de begeleiders een potentieel gevaar betekenen. Een kind dat ziek is, voelt zich meestal ook niet zo gelukkig in groep en wordt best thuis opgevangen.

Als uw kindje ziek wordt in de opvang, zullen wij u altijd verwittigen. U kan dan zelf een afspraak plannen bij uw eigen arts indien gewenst of een oplossing zoeken voor de komende dagen.
Als wij oordelen dat een onmiddellijke interventie noodzakelijk is, dan zullen wij u vragen of onze eigen huisarts op visite kan komen of zullen wij de hulpdiensten verwittigen. De kosten daarvoor zijn voor uw rekening.

Wij volgen de richtlijnen van K&G voor de omgang met koorts en ziekte. De recente Covid-pandemie stelde nieuwe eisen in het ziektebeleid. Wij brengen u geregeld op de hoogte van ons ziektebeleid volgens de status van de situatie waarin we zitten. U kan alvast meer info vinden op https://www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/in-de-opvang/

De medische gegevens op de inlichtingenfiche zijn van groot belang voor ons om de gezondheid van uw kind goed in te schatten. Gelieve ons op de hoogte te brengen als er zaken in wijzigen.
Indien er tijdens de opvang een ongeval gebeurt met uw kindje, zullen we naar gelang de ernst van de situatie handelen: we noteren het ongeval in het digitaal dagrapport of lichten u telefonisch in en dienen zelf verzorging toe. Indien een interventie nodig is, contacteren we u als ouder onmiddellijk met de vraag of u dit zelf opneemt of indien dringendheid vereist is, zullen wij zelf een arts of de hulpdiensten contacteren. U kan telkens een aangifte formulier voor de verzekeringen bekomen. Wij hebben een crisisprocedure die we geregeld bekijken en evalueren. U kan deze op vraag raadplegen.

Medicatie
Medicatie wordt in principe thuis toegediend. Wij zullen enkel fysiologisch serum toedienen. Alle andere nodige medicatie is steeds op medisch voorschrift. Hierop moeten volgende gegevens vermeld zijn: naam en voornaam van het kind, naam geneesmiddel, toedieningswijze, dosering, tijdstip van toediening, bewaring en duur van de behandeling.

Bij koorts dienen wij niet standaard koortswerend middel toe. Wij volgen hierbij de adviezen van K&G op.
U kan deze raadplegen op https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/veiligheid-en-gezondheid/ziekte/#Koorts
Wij zullen u telkens telefonisch verwittigen en onze observatie van uw kindje meedelen. Bij uitgesproken ongemak kunnen wij eenmalig een dosis koortswerende medicatie toedienen, indien u uw schriftelijke toestemming hiervoor gegeven heeft op de inlichtingenfiche.

Preventie wiegendood
Wij besteden aandacht aan een veilige en gezonde slaapomgeving, zeker in het kader van wiegendoodpreventie. We volgen hierbij de richtlijnen van K&G. De kinderen hebben een eigen bedje, de slaapkamers worden voldoende verlucht, de temperatuur wordt op peil gehouden en onze opvang is uiteraard rookvrij. Er is video- en audiocontrole in de slaapkamers en we controleren ook de slapende kinderen met regelmaat. Kindjes slapen in principe op hun rug. Uitzonderingen worden besproken en schriftelijk vastgelegd in het attest voor afwijking van rugligging. Preventie kan helaas niet 100% voorkomen dat wiegendood optreedt. In deze hopelijk niet voorkomende gevallen, volgen wij de crisisprocedure.

Veiligheid bij uitstappen
In het kader van een duurzame sociale visie, vinden wij een lokale verankering van de kinderopvang van groot belang. We willen onze buurt kennen en we willen dat zij ons kennen. Occasioneel zullen wij een uitstap in de buurt van de kinderopvanglocatie plannen met de kinderen. Uiteraard zal dit enkel gebeuren als wij voldoende toezicht en extra hulp (vrijwilligers, studenten…) hebben. De veiligheid van de kinderen primeert. U zal steeds op de hoogte gebracht worden en inspraak hebben mocht u niet akkoord zijn.

Als we kinderen van school afhalen (enkel indien dit besproken is en vastgelegd in het opvangplan), dan gebeurt het vervoer conform de regelgeving.

Verzekering
Conform de richtlijnen van K&G sluiten wij een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een verzekering voor lichamelijke ongevallen voor de opgevangen kinderen af. De maatschappij is Ethias en het polisnummer BA: 6.581.681

Kwaliteitshandboek en risicoanalyse
Kinderopvangvoorzieningen met een capaciteit van meer dan 18 kinderen zijn verplicht om een kwaliteitshandboek op te stellen en voor te leggen aan zorginspectie. U krijgt dit als ouder digitaal toegestuurd bij de opstart van de opvang. Daarnaast wordt ook een dynamische risicoanalyse opgemaakt waarbij de werking en accommodatie kritisch worden bekeken en indien nodig bijgestuurd.

Privacy
De kinderopvang gebruikt uw gegevens in het kader van de activiteit van kinderopvang. Dit gebeurt conform de nieuwe GDPR richtlijnen. U zal bij opstart de privacy verklaring ter info mee krijgen en de toestemming voor gebruik van beeldmateriaal ondertekend terug bezorgen. Onze begeleiders gaan vertrouwelijk om met informatie over uw kind en delen die niet mee aan derden. Wij zullen soms werken met studenten, vrijwilligers of anders tewerkgestelde kansengroepen. Ook aan hen zullen wij de regels rond vertrouwelijkheid en discretie opleggen.

Klachten
We hopen dat u iedere dag met uw zorgen en vragen terecht kan bij één van de begeleiders en dat er samen naar oplossingen gezocht kan worden. Wij zien ouders als volwaardige partners in de zorg rond hun kindje. Maar gaat het mis en hebt u toch een minder fijne ervaring, dan kan u altijd een afspraak maken met de coördinator en dan bekijken we op een rustig moment al uw vragen of bezorgdheden. Wij hebben een procedure om klachten te behandelen, die we regelmatig evalueren.

Als dat niet volstaat, kan u contact opnemen met de algemeen directeur van Fiola:
via e-mail: dirk.mombaerts@fiolavzw.be
of per post: Groot Begijnhof 73, 9040 Sint-Amandsberg

Indien u van mening bent dat uw bedenkingen ontoereikend beantwoord werden, kunt u zich wenden tot:

Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel
e-mail: klachtendienst@kindengezin.be
telefoonnummer Klachtendienst 02 533 14 14

Voor een klacht over de privacy van persoonsgegevens:
https://www.privacycommission.be/nl/contact

Een dagje bij Fie & Ola

Regelmaat en voorspelbaarheid zijn een fijne houvast voor alle kinderen en onze werking kent een zekere structuur om rust te brengen. Uiteraard is het ritme van uw kindje de maatstaf en wordt dit gerespecteerd. We geven een beeld van hoe een dagje opvang er kán uitzien:

Vanaf 7u zal de begeleider van dienst je kindje verwelkomen. Liefst hebben we de kindjes vóór 9u aanwezig. Als je kindje voor 8u30 aankomt, kan het nog een ontbijt eten bij ons. Bij voorkeur gebeurt dit wel thuis. De jasjes gaan aan de kapstok, de schoentjes op het rek. De persoonlijke spullen gaan in de bakjes in de inkomhal. Nog even vertellen hoe de nacht en ochtend zijn geweest en dan kus en knuffel en samen zwaaien naar mama of papa.

Rond 9u doen we ons een onthaalmoment. We zingen, vertellen, groeten de begeleiders en vriendjes. Rond 10u vullen we de maagjes met een gezond tussendoortje: fruit, soep, groenten, smoothie…
Tussendoor laten we de kindjes de ruimte om zelfstandig te spelen en bieden hen daartoe de nodige uitdagingen. We voorzien ook activiteiten zoals knutselen, voorlezen, sherborne, bewegingsparcourtjes, snoezelen, knuffelen, muziek beluisteren en dansen, poppenkast…

We gaan ook veel buiten: de natuur begroeten, beleven en ontdekken, gewoon wandelen of de diertjes voeren en met de fietsjes rijden op ons parcours.
Rond 11u is het tijd voor de warme maaltijd. We bereiden het eten dagelijks vers in onze eigen keuken. Het eten is niet alleen een noodzakelijk moment van de dag, hier worden ook vaardigheden geleerd zoals zelfstandigheid, sociale interacties, aangeven van grenzen… Bij de maaltijd wordt er water gedronken en ook tussendoor kunnen de kinderen voldoende drinken.
De meesten zullen na de maaltijd, vanaf 12u, een dutje doen. Ook hier geven het vaste verzorgingsmoment, de liedjes of de boekjes duidelijkheid en voorspelbaarheid en kunnen de kindjes rustig de oogjes sluiten.

Rond 15 u is het tijd voor een boterham met gezond beleg of fruitpap. Het leren eten van stukjes (fruit) is ook iets waar we met veel aandacht zullen aan werken.
Daarna is er nog veel tijd om binnen of buiten verder te spelen tot mama of papa terug aan het deurtje verschijnt en het tijd is om de begeleiders uit te zwaaien.

Starten bij Fie & Ola
Om de overgang tussen het thuismilieu en de opvang zo gunstig mogelijk te laten verlopen, heeft elk kind recht op wenmomenten. Zowel voor een kindje als voor de ouders, grootouders als brusjes kan een start in een groepsopvang spannend zijn en gepaard gaan met stress. We proberen hieraan tegemoet te komen door elkaar geleidelijk aan te leren kennen. Een dikke maand voor opstart bespreken we het verloop van die wenmomenten.

 • Wengesprek: Je komt de eerste keer een uurtje samen kijken, spelen en beleven in de opvang. We kiezen een moment waarop het rustig is zodat we ook nog wat uitleg kunnen geven en de gewoonten van je kind kunnen bevragen. Uiteraard gaat de dagelijkse werking wel door.
 • Wenmomenten: we voorzien twee momenten waarop je kindje een drietal uurtjes alleen in de crèche blijft.

Deze twee wenmomenten zijn gratis. Daarna gaan we van start en betaal je de opvangprijs. De eerste maand wordt bekeken of je de vaste maandprijs betaalt of een berekening volgens het aantal effectieve opvangdagen. Indien je in de mogelijkheid bent om de eerste week te starten in halve dagen of de opvangdagen zo kort mogelijk te houden, dan is dat zeker aan te raden. Zo leren kinderen de prikkels en indrukken geleidelijk aan verwerken.

Wat breng je mee naar de opvang?
Om verwarring of verlies tegen te gaan, vragen wij om zoveel mogelijk te labelen wat van je kindje is.

 • Kledij:
  • Reserve boven-en onderkledij
  • Reserve body’s
  • Reserve kousjes
  • Pantoffels die in de opvang mogen blijven
  • Regenlaarzen die in de opvang mogen blijven (voor de oudere kindjes)
  • Jasje aangepast aan seizoen
  • Een regenpakje of regenbroek (voor de oudere kindjes)
  • Muts, handschoenen en sjaal of zomerpetje
  • Voldoende ondergoed en broekjes bij zindelijkheidstraining (voor de oudere kindjes)
 • Voeding:
  • Bij borstvoeding: (ingevroren) porties, goed van naam en datum voorzien
  • Bij flesvoeding: fles die je kindje gewend is, gevuld met juiste hoeveelheid water en poeder in doseerdoosjes. Of een genaamtekende fles en poederdoos die mogen blijven.
   Geef zeker een extra portie mee! Wij gebruiken Boni water, geschikt voor flesvoeding.
  • Bij dieetvoeding of allergie: duidelijke beschrijving van de allergie en welk voedsel wel of niet toegestaan is
  • Bij sondevoeding: juiste apparatuur en de gespecialiseerde voeding
 • Tutje/knuffel/doekje voor troost en slapen (die liefst in de opvang mogen blijven) indien mogelijk ook naamtekenen
 • Verzorgingsproducten: als je andere dan onze standaard verzorgingsproducten wenst
 • Wasbare luiers: voorzie voldoende luiers en overbroekjes. Voorzie de inlegluiers bij voorkeur al van een papieren doekje. De vuile luiers worden dagelijks meegegeven aan de ouders.

Wat voorzien wij zelf?

 • Luiers
 • Vochtige (watergedragen) doekjes
 • Billenzalf of poeder (inotiol, dermocrem of dactozin)
 • Koortswerende middelen voor uitzonderlijke situaties (perdolan)
 • Koortsthermometer
 • Zonnecrème

Feest vieren
Wij vieren de verjaardag of het afscheid van je kindje graag! Kindjes mogen die dag op de verjaardagstroon zitten bij het onthaalmoment. We zingen en voorzien een leuke activiteit. Een traktatie mag, maar is zeker niet verplicht: bij voorkeur iets wat wij na het fruit in de namiddag kunnen geven zoals cake, koekjes of wafeltjes (zonder teveel chocolade, slagroom,…). Je bent niet verplicht een geschenkje voor elk kindje mee te brengen. Je kan ook kiezen voor een gezamenlijk bruikbaar geschenk voor de opvang zoals een boekje of speeltje (wij hebben altijd wel een verlanglijstje klaar).

Dit huishoudelijk reglement

U tekent bij opstart van de opvang ‘voor ontvangst en kennisname van het huishoudelijk reglement’.
Wij kunnen dit huishoudelijk reglement wijzigen zonder uw akkoord. De meest recente versie staat steeds op onze website. Als de wijziging echter in uw nadeel is, zoals een aanpassing van het prijsbeleid, dan brengen wij u daarvan op de hoogte 2 maand voorafgaand aan de wijziging. Indien u niet akkoord gaat, hebt u het recht om de opvang stop te zetten, mits schriftelijke kennisgeving aan de organisator ten laatste 2 maanden na de kennisname van de wijzigingen. Indien dit correct gebeurt, vervalt de opzegvergoeding.

Bijlagen
 • Jaarlijkse Verloffiche
 • GDPR
 • Toestemming gebruik fotomateriaal
 • Verwijzing naar de besloten oudergroep op facebook, waar we maandelijks foto’s delen en andere info verspreiden